ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
შემოსული ოქმები
წინასწარი მონაცემები
თვითმმართველი ქალაქის მერი
თვითმმართველი თემის მერი